dostawa
darmowa dostawa
Dostawa za pośrednictwem:
 • Kurier InPostKurier InPost
  W przypadku zamówień powyżej 10000 zł dostawa kurierem InPost jest darmowa.
suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży na platformie hurtowej znajdującej się na stronie www.elaviab2b.pl z dnia 18.03.2021

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i nabywający towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca i Administrator Platformy hurtowej- Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i określający warunki sprzedaży hurtowej zawieranych z Klientami.
 5. Platforma hurtowa – serwis internetowy dostępny pod www.elaviab2b.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Towar– produkty prezentowane na Platformie hurtowej;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta za pośrednictwem platformy na stronie www.elaviab2b.pl prowadzonym przez Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 a Klientem.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy hurtowej dostępnej pod www.elaviab2b.pl oraz warunki sprzedaży hurtowej.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Platforma hurtowa, działająca pod www.elaviab2b.pl, prowadzona jest przez Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 oraz nr REGON: 521483067. Siedziba magazynu znajduje się przy ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy hurtowej;
 2. c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy hurtowej.

P.5. W celu korzystania z Platformy hurtowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy hurtowej do osób fizycznych, które ukończyły wiek 18 lat W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.elaviab2b.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania z Platformy hurtowej

3.1. Do rozpoczęcia korzystania z Platformy hurtowej umożliwiającego sprzedaż hurtową Towarów w nim prezentowanych mają prawo tylko osoby zarejestrowane w serwisie.

3.2. Platforma hurtowa zastrzega możliwość ograniczenia dostępu do rejestracji konta wyłącznie dla przedsiębiorców, która będzie dokonywana na podstawie numeru NIP w CEIDG lub w Rejestrze Przedsiębiorców.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Platformy.

3.4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Platforma hurtowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Konto na Platformie hurtowej jest zakładane na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 11.1. pkt f.

 

 1. Zasady dokonywania zakupów hurtowych

4.1. Platforma hurtowa znajdująca się pod adresem: www.elaviab2b.pl, prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych artykułów za pośrednictwem sieci Internet i skierowana jest do Przedsiębiorców,  którzy mogą dokonywać zakupów Towarów za jej pośrednictwem, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podanie danych do wysyłki lub odbioru Towaru i przesłanie zamówienia poprzez mechanizmy Platformy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia bez uprzedniej rejestracji konta na Platformie nie jest możliwe.
4.3. Złożenie zamówienia jest zaproszeniem do złożenia oferty. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Platformę w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na www.elaviab2b.pl

4.4. Minimalna wysokość zamówienia hurtowego składanego za pośrednictwem platformy wynosi 1000 zł brutto (z podatkiem VAT).

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy hurtowej należy wejść na stronę internetową www.elaviab2b.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy hurtowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) danych do płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia i faktury VAT.

5.8. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez Platforma www.elaviab2b.pl o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia (zmiana statusu zamówienia na status wysłane), a w przypadku, gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku znacznego (14 dni) wydłużenia deklarowanego przez elaviab2b.pl terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

5.9.Platforma elaviab2b.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku platforma informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

 1. Ceny i sposób płatności

6.1. Ceny Towarów podawane na Platformie po rejestracji konta są cenami netto (bez podatku VAT), w złotych polskich, bez kosztów dostawy Towarów.

6.2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w procesie składania Zamówienia.

6.3. Klient za złożone Zamówienia ma możliwość uiszczenia zapłaty:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201:  PL88 1050 1911 1000 0090 3274 2653 ING S.A.

6.4. W przypadku płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia na Platformie hurtowej i otrzymania faktury na adres e-mail, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

 VII. Dostawa

7.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa możliwa jest do krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, wyszczególnionych w opisie Towaru.

7.2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.4. Przy zakupach o wartości przekraczającej 10000 zł brutto Sprzedawca oferuje bezpłatny transport na terenie RP.

7.5. Początek biegu realizacji Zamówienia liczy się od dnia uznania przelewu za Zamówienie na rachunku bankowego Sprzedawcy, chyba, że przewidziany został odroczony termin płatności, w takim przypadku początek biegu realizacji Zamówienia liczony będzie od dnia jego złożenia.

7.6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

7.7. W Platformie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Platformy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu realizacji przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.8. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia i kraju dostawy i wynosi od 1 do 5 dni roboczych ( dostawa na terenie RP) lub od 7 do 14 dni roboczych ( dostawa na terenie UE i UK). Czas dostawy podawany jest w opisie każdego Towaru.

7.9 Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 1. a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 2. b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

3) Klient ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności odbieranego Towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie przekazanym pracownikowi wydającemu towar. jeżeli w momencie odbioru Towaru, który przewożony miał być transportem zapewnianym przez sprzedającego od przewoźnika Klient stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego i przewoźnika. Taka adnotacja powinna być poświadczona przez kierowcę przewoźnika.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają możliwość skorzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

8.2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru okaże się że jest on niezgodny z zamówieniem bądź są zastrzeżenia Kupującego co do jego jakości Klient powinien złożyć reklamację i przesłać ją adres e-mail: hurt@elavia.eu i postępować zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy. Ewentualny zwrot towaru - należy dokonać, przesyłką kurierską na adres: Elavia sp. k., Jana Styki 3, 64-920 Piła. Koszt zwrotu ponosi Klient.

8.3.  Reklamacje, o których mowa wyżej są uwzględniane wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania dostawy przez Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania Reklamacji przez Sprzedawcę.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy hurtowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201, mailowo pod adres hurt@elavia.eu

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.

9.5. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Odpowiedzialność

10.1. Administrator platformy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.1. Administrator platformy zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

10.3. Administrator platformy nie jest odpowiedzialny w stosunku do Klientów, niebędących Konsumentami:

 1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z systemem serwisu,
 3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Klientów,
 4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, a także utratę danych Klientów niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
 5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w serwisie.

 

XI Obowiązki Klienta

11.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (m.in. skanery ofert oraz cen) lub innych urządzeń,
  c) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku,
 2. e) korzystania z Platformy sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. f) konto w serwisie jest bezpłatne i zawarte na czas nieoznaczony, jednak warunkiem utrzymania aktywnego konta jest złożenie minimum jednego zamówienia w skali trzech miesięcy. Osoby logujące się tylko w celu sprawdzania cen i nie składające zamówień nie będą miały utrzymywanego konta na platformie. Po upływie 3 miesięcy od rejestracji lub dokonania ostatniego zamówienia Administrator poinformuje Klienta o usunięciu konta w związku z brakiem wymaganej ilości zamówień.

11.2. Administrator Platformy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji na Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Platformy lub Sprzedawcy,
 2. c) dopuści się bez pozwolenia i uprzedniej zgody: kopiowania, powielania lub wykorzystywania zawartości Platformy hurtowej.

11.3. Klient ma prawo do usunięcia konta na Platformie poprzez skierowanie takiego żądania w wiadomości e-mail na adres: hurt@elavia.eu

 

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Do Umów sprzedaży i umów świadczenia usług drogą elektroniczną zawartymi za pośrednictwem Platformy zastosowanie ma prawo polskie i podlegają one jurysdykcji sądów polskich.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.3. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. obsługi Konta klienta w Platformie) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest: został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

12.5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży Towaru) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

12.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2021.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl